De verkoop van uw appartement en de notaris

Bij de verkoop van het appartement komt een moment dat er afscheid van u wordt genomen als eigenaar. Aan de notaristafel dient bij de overdracht dan ook alles te worden afgewikkeld. Nadat uw makelaar de voorlopige koopakte heeft laten tekenen, geeft deze opdracht aan de notaris om de transportakte op te maken. De notaris zal vervolgens contact opnemen met het bestuur van de vereniging en deze op grond van artikel 5:122 BW te vragen mededeling te doen van het volgende :
 
• De stand van het reservefonds of het aandeel van de eigenaar van het reservefonds
• Heeft de verkoper nog achterstanden in de maandbijdragen die kunnen overgaan naar de koper wanneer deze niet worden voldaan
• Is er een aanzienlijke verhoging te verwachten van de maandelijkse lasten 

Opgave aan de notaris

Mira VvE-Beheer doet vervolgens namens het bestuur de opgave aan de notaris. Naast bovengenoemde gegevens wordt ook aangegeven of er aanschrijvingen aanwezig zijn en wordt eventueel informatie gegeven over lopende eenmalige bijdragen en de afrekening over blokverwarming. Voor deze informatie en de administratieve verwerking wordt op basis van de beheerovereenkomst een tarief in rekening gebracht bij de verkopende partij die afhankelijk is van de hoeveelheid werk. Een gemiddelde opgave met de daarbij behorende werkzaamheden neemt al snel  twee arbeidsuren in beslag. Voor de koper worden geen kosten in rekening gebracht.
 

Openstaande schulden

U dient er als verkoper mee rekening te houden dat wanneer u schulden heeft openstaan jegens de vereniging van eigenaren, deze zijn afgelost aan de notaristafel. Indien dit niet het geval is, zal de akte alleen doorgang kunnen vinden wanneer de koper verklaart de aansprakelijkheid van de schulden te willen overnemen. In de praktijk komt het er echter op neer dat de notaris de akte geen doorgang laat vinden. Het gevolg kan zijn dat u uw belofte die u gedaan heeft bij het tekenen van de voorlopige koopakte niet nakomt, waardoor u mogelijk voor de 10% boete komt te staan zoals in meeste voorlopige koopaktes wordt overeengekomen. 

Meterstanden en sleutels

Denkt u verder aan de opname van meterstanden e.d. en draag alle sleutels over. Doorgaans zijn bij nieuwe appartementencomplexen uw huissleutels gecertificeerd en kan bij verlies u te maken krijgen met een vervelende kostenpost. 

Contact Mira VvE-Beheer

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Mira VvE-Beheer kan uw vereniging op verschillende gebieden van dienst zijn: