Verzekeren van uw appartement

Het komt regelmatig voor dat Mira VvE-Beheer de vraag krijgt wat normaal gesproken in het appartement van een eigenaar verzekerd is en wat niet. Daarnaast blijkt dat met name tussenpersonen bij schade eigenaren verwijzen naar de VvE als het gaat om het claimen van de schade. De VvE zou mogelijk dekking bieden op de gebouwenverzekering. Uit de praktijk blijkt dat dit op slechts één van de vijf polissen het geval is. Heeft u twijfel hierover, informeer dan bij Mira VvE-Beheer. Hoort u bij de categorie eigenaren waarbij de opstal niet is gedekt, lees dan het onderstaande: 

Verzekering eigenaarsbelang

Alle VvE’s die door Mira VvE-Beheer beheerd worden, hebben een opstalverzekering die ruime dekking biedt. Doorgaans is het zogenaamde eigenaarsbelang niet meeverzekerd. Dit zijn goederen die eigendom zijn van de individuele eigenaar maar door natrekking aan het gebouw vastzitten (dus feitelijk bij een gebouw horen) die weer onder een opstaldekking vallen. Om toch duidelijkheid te geven, is onderstaand een opsomming gegeven.
 
- In de splitsingsakte staat vermeld wat tot de gemeenschappelijke ruimte en gemeenschappelijke zaken behoort van de vereniging van eigenaren. De zaken die hierin vermeld staat zijn ook eigendom van de betreffende vereniging waarbij er dan van uitgegaan mag worden dat al dit soort zaken zijn verzekerd door de vereniging.
 
- In dezelfde splitsingsakte staat tevens vermeld welke delen tot de privégedeelten horen. Zeg maar de ruimten die alleen een appartementseigenaar ter beschikking staan. Doorgaans zijn dit alle ruimten in uw appartement en de eventuele bergingsruimte beneden. Voor de verzekering is van belang of het betreffende goed eigendom is van de appartementseigenaar. Als deze vraag met “ja” beantwoord wordt, dient de eigenaar dit te allen tijde zelf te verzekeren. De tweede vraag is of het betreffende goed ter beschikking staat van de eigenaren van twee of meer appartementsrechten waarbij de overige eigenaren tevens hiervoor toegang (mogen) hebben. Wordt deze vraag met “nee” beantwoord, dan dient de eigenaar dit goed te verzekeren. Wordt deze vraag met “ja” beantwoord, dan moet voor de toestemming van de aankoop van het goed in het verleden een rechtsgeldig vergaderbesluit zijn genomen. In dit geval dient de VvE deze goederen te verzekeren. Is dat besluit niet genomen, dan dienen de gezamenlijke eigenaren die belang hebben bij dit goed dit zelf te verzekeren.

Enkele voorbeelden:

 • Alle sanitair en keukens zitten nagelvast aan het gebouw, maar zijn eigendom van de individuele eigenaar. Dit betekent dat de eigenaar dit dient te verzekeren. 
• Alle zonneschermen, screens wat niet origineel bij het appartementencomplex hoort, dus eigendom is van de individuele eigenaar, dient de eigenaar zelf te verzekeren. 
• CV-Installaties ten behoeve van de individuele eigenaar kan eigendom zijn van de VvE, echter staat alleen die eigenaar ter beschikking. De eigenaar dient deze zelf te verzekeren. 
• Voor radiatoren met thermostaten dient de splitsingsakte geraadpleegd worden. Hierover is geen eenduidigheid. Bij twijfel kan er contact opgenomen worden met Mira VvE-Beheer. 
•In geval van blokverwarming is deze te allen tijde verzekerd door de VvE, maar alleen voor de originele radiatoren. Aanpassing verricht door de eigenaar zelf, houdt in dat deze de meerwaarde zelf dient te verzekeren. Ditzelfde geldt ook voor thermostaten. 
• Harde vloeren die verlijmd of vastgemaakt zijn, horen tot opstal, maar dienen door de eigenaar verzekerd te worden. De vereniging is geen eigenaar van deze vloer. 
• Een harde vloer die niet verlijmd is, zoals kliklaminaat, hoort tot de inboedel van de individuele eigenaar. 
• Intercominstallaties zijn verzekerd door de VvE, behalve het toestel in het appartement zelf. Deze staat alleen de betreffende eigenaar ter beschikking. De leidingen horen een geheel uit te maken met de installatie en horen bij de vereniging. 
• Nutsleidingen vanaf de meterkast zijn doorgaans privé-eigendom en dienen door de eigenaar verzekerd te worden.
• Gehandicaptenvoorzieningen die alleen de eigenaar ter beschikking staan, inclusief elektraleidingen, worden niet verzekerd door de VvE. Doorgaans geschiedt vergoeding door de gemeente. Alleen voor die zaken die ter beschikking staan tot meerdere appartementseigenaren (twee of meer), valt het goed automatisch onder de dekking van de VvE. De kosten hiervan worden gedeeld op grond van de gerechtigden. Te denken valt hier aan liftinstallaties en oplaadpunten.
• Scootmobiels e.d. dienen van rechtswege verzekerd te zijn door de individuele eigenaar.
 
Mochten naar aanleiding van bovenstaande discussie ontstaan tussen een individuele eigenaar en een tussenpersoon, die over bovenstaande anders beweert, dan mag deze tussenpersoon direct doorverwezen worden naar Mira VvE-Beheer.
 
In een aantal situaties hebben tussenpersonen aangegeven dat alleen de inboedel verzekerd hoeft te worden en dat zaken die tot de opstal behoren automatisch zijn meeverzekerd op de polis van de VvE. Dit is een misvatting. De eigenaar kan zelf middels een aparte opstaldekking het zogenaamde "eigenaarsbelang" meeverzekeren. Er dient verder rekening mee gehouden worden dat voor appartementencomplexen met winkels er doorgaans een hoog eigen risico bestaat op brandpolissen. Vandaar dat het vanuit de zijde van de VvE niet gewenst is om belangen van individuele eigenaren mee te verzekeren.

Contact Mira VvE-Beheer

Heeft u vragen over het verzekeren van uw appartement? Neem dan contact met ons op.

Mira VvE-Beheer kan uw vereniging op verschillende gebieden van dienst zijn: